مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

مطالعات فرصت سنجي و پیش امكانسنجي

شرح خدمات مطالعات پیش امکانسنجی و پیش طرح توجیهی مطصا :


۱-    چکیده طرح توجیهی
۲-    موقعیت طرح
۲-۱  موقعیت طرح  
۲-۲- دسترسی به زیرساختها
۳-مشخصات فنی طرح  
۳-۱ - محصول  
۳-۲- نیازهای طرح  
۳-۲-۱- فضا وزیرساخت های مورد نیاز  
۳-۲-۲- تجهیزات و ماشین آلات  
۳-۲-۳- مواد اولیه و قطعات واسطه  
۳-۲-۴- مدیریت و منابع انسانی
۴-    مالکیت و مجوزهای قانونی
۴-۱- زمین  
۴-۲- مالكيت معنوي و امتیازها
۴-۳- مجوزهای قانونی  
۵-    بررسی بازار و رقابت
۵-۱- معرفی بازار هدف
۶-    پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
۷-    برنامه عملیاتی و  زمان بندی اجرای طرح
۸-    برنامه مالی پروژه
۸-۱- برآورد هزینه ها
۸-۲- برآورد درآمدها در آمدهای پروژه در ۵ سال اول پس از بهره برداری
۸-۳- مدت زمان بهرهبرداری پروژه
۸-۴- تحلیل نقطه سر به سری
۸-۵- تحلیل هزینه – فایده
۸-۶- انجام آنالیز حساسیت پروژه
۸-۷- جمع بندی
۸-۸- برآورد تغییرات نرخ ارز در دوره اجرای پروژه
۹-    نیازهای سرمایه ای، روش تامین و تضامین
۹-۱- سرمایه ارزی مورد نیاز
۹-۲- نحوه مشارکت و تامین سرمایه مورد نیاز
۹-۳-  زمان بازگشت سرمایه
۱۰-مشوقها، ویژگیها و مزایای طرح توجیهی محصول یا خدمت مورد نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
شماره تماس
10 / 10
از 1 کاربر