021-22750811
مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱
ورود همکارانعضویت همکاران

پروژه‌های خدماتی و رفاهی

10 / 10
از 1 کاربر

برخی از سوابق اجرای شرکت مهندسین مشاور طرح ریزی صنایع در زمینه پروژه‌های خدماتی و رفاهی و تدوین طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی به شرح زیر می باشد:

ارسال نظر و نظرات ثبت شده