مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

پروژه‌های صنایع غذایی و تبدیلی

برخی از سوابق اجرای شرکت مهندسین مشاور طرح ریزی صنایع در زمینه پروژه‌های صنایع غذایی و تبدیلی و تدوین طرح توجهیی و مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی به شرح زیر می باشد:

8 / 10
از 7 کاربر